Disclaimer Consultaal / Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Consultaal / Sarphatie Onderwijs & Onderzoek.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website www.simonesarphatie.nl  aanbieden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy Statement
Dit document is terug te vinden onder Privacy Statement op de website www.simonesarphatie.nl.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Consultaal. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Consultaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Consultaal, enkele beeldmaterialen op deze website zijn door Pixabay en Unsplash beschikbaar gesteld aan Consultaal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Consultaal.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Consultaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Consultaal aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade en/of eventuele gevolgen vanop welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid of (tijdelijke) niet beschikbaarheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Consultaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Consultaal op de website.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 2 januari 2023.