Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Al die termen die gebruikt worden in de ontwikkeling van passend onderwijs, je moet maar snappen wat ermee wordt bedoeld.
Om misverstanden te voorkomen, of liever, om duidelijk te maken wat op deze website wordt bedoeld met termen als kaderplannen, actieplannen, pijlers of kritische succesfactoren is hier een verklarende woordenlijst.

Ps. Kom je een term tegen die je uitgelegd wil hebben, laat je me dat dan weten?

Inhoudsopgave
  Een koptekst toevoegen om de inhoudsopgave te genereren

  Actieplan

  Het actieplan is een plan dat is opgesteld op basis van onderzoek van het arrangement. Actiepunten worden 1-1 gekoppeld aan de kritische succesfactoren die extra aandacht behoeven. Alle actiepunten bij elkaar vormen het actieplan waarmee het team rond het arrangement aan de slag gaat voor de volgende periode.

  In de meeste gevallen wordt dit proces (uiteindelijk) begeleid door de intern begeleider of coördinator van het arrangement.

  Haalbaarheidsscan(nulmeting)

  Een haalbaarheidsscan, of nulmeting meet het startpunt van een arrangement. Dit onderzoek kan op twee manieren worden ingezet. Ten eerste wordt een haalbaarheidsscan ingezet als er nog geen arrangement is. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt dan in kaart gebracht welke kritische succesfactoren voor een arrangement al aanwezig zijn binnen de schoolorganisatie. Met een gestructureerde vragenlijst worden vervolgens de vier pijlers van het fundament doorgelicht door alle kritische succesfactoren te bevragen. Met het resultaat wordt in een oogopslag duidelijk waar de kansen liggen en de ontwikkelpunten voor een arrangement met een sterk fundament.

  De tweede manier waarop dit onderzoek kan worden ingezet is als er al een arrangement binnen de schoolorganisatie aanwezig is waarbij men het gevoel heeft onvoldoende zicht te hebben op de opbrengsten. Of dat er vraagtekens zijn over of het arrangement wel doet waarvoor men het heeft opgezet. Of…eigenlijk kun je hier alle vragen stellen die je hebt over het functioneren van het arrangement voor de school, het bestuur, de intern begeleider, ouders en of andere belanghebbenden. Om de gevoelens of onuitgesproken ideeën handen en voeten te geven geeft een haalbaarheidsscan in een oogopslag zicht op de sterke en zwakke kanten van je arrangement. En deze ‘foto’ geeft weer aan welke knoppen je kunt gaan draaien om het fundament van het arrangement te versterken.

  Kaderplan

  Het kaderplan is een dynamisch document dat de leidraad vormt voor het beleid en de verantwoording van het onderwijszorgarrangement. De inhoudsopgave bestaat uit de volgende onderdelen, maar dat is naar eigen wens en noodzaak in te vullen: visie, doelgroep, toelatingscriteria, doel van plaatsing in de trajectvoorziening, het traject van instroom: aanmelding, bepalen van de ondersteuningsbehoeften en de uitstroom. Ook is opgenomen hoe de verantwoordelijkheden en rollen zijn verdeeld. Voor voorbeelden van een kaderplan kun je contact opnemen

  Kritische succesfactoren

  Kritieke of kritische succesfactoren is een term uit het kwaliteitsmanagement die werd geïntroduceerd door John F. Rockart (1979). Het zijn factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen van een vooraf gesteld doel. Om het doel te behalen (“succes”) zijn bepaalde factoren een noodzakelijke voorwaarde (“kritiek”).

  25 jaar werken aan passend onderwijs heeft geleid tot het onderscheiden van twaalf kritische succesfactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van arrangementen. Het gaat om visie, verantwoordelijkheid, draagvlak, status,  doelgroep, aanpak, personeel, planning, huisvesting, financiën, communicatie en public relations. Deze factoren vormen de bouwstenen of elementen van de vier pijlers van het fundament van een arrangement.

  Monitoronderzoek

  Monitoronderzoek vindt plaats om de staat van het arrangement door te lichten. Afhankelijk van de ontwikkelfase van het arrangement worden relevante vragen opgesteld om alle pijlers in kaart te brengen. Alle kritische succesfactoren, of zoveel als nodig zijn (in overleg met de opdrachtgever) worden op deze manier doorgelicht, zodat er een beeld ontstaat van de stevigheid van de vier pijlers. Ontwikkelpunten worden vervolgens omgezet in actiepunten waarmee het arrangement kan worden door ontwikkeld.

  Pijlers

  Het fundament van een onderwijszorgarrangement wordt gevormd door vier pijlers en de sterkte het fundament wordt bepaald door de sterkte en balans van deze pijlers.

  We onderscheiden vier pijlers die zijn opgebouwd uit twaalf kritische succesfactoren:
  Pijler 1 – Uitgangspunten: visie, verantwoordelijkheid, draagvlak, status.
  Pijler 2 – Inhoud: doelgroep, aanpak, personeel.
  Pijler 3 – Voorwaarden: planning, huisvesting, financiën.
  Pijler 4 – Communicatie: communicatie en public relations