Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Monitor Fundament Onderwijsarrangement (TOP)

De TOP-variant van de Monitor Fundament Onderwijsarrangement is een instrument voor het duurzaam in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van onderwijszorgarrangementen. Met deze monitor onderzoeken we de kritische succesfactoren die het fundament van het arrangement vormen. De opbrengst is een momentopname van de staat van de extra ondersteuning voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning. Daarnaast levert deze monitor een uitgebreid actieplan op, waarmee het arrangement verder kan worden ontwikkeld en verbeterd.

Oriënterend gesprek

Vul dit formulier in voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek:

Opbrengsten monitoronderzoek

Analyse

Analyse van de opbrengsten van het arrangement: de kracht- en de ontwikkelpunten.

Actieplan

Uitgebreid actieplan voor de ontwikkelpunten van het arrangement.

Studiedag

Terugkoppeling op locatie.

Inhoud monitoronderzoek

Dit monitoronderzoek is van toepassing op onderwijszorgarrangementen voor extra ondersteuning in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.


Met deze op maat gemaakte monitor worden de pijlers van een onderwijsarrangement doorgelicht en worden de kritische succesfactoren in kaart gebracht. Op basis van deze opbrengsten wordt een actieplan gepresenteerd.

Primair en voortgezet (speciaal) onderwijs

Het monitoronderzoek is beproefd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Meestal verloopt het contact over de monitor met de intern begeleider of zorgcoördinator, maar ook directie(leden) of onderwijsondersteuners en beleidsmedewerkers zijn sleutelfiguren bij het onderzoek. De beste resultaten worden behaald in afgestemde samenwerking.maak je de koppeling van jouw product met de doelgroep die jij aan wilt spreken. 

Kortweg:
 • Monitoronderzoek helpt het (midden)management in primair en voortgezet (speciaal) onderwijs bij het ontwikkelen en in kaart brengen van opbrengsten van onderwijszorgarrangementen.
 • Simone werkt sinds 1998 aan het ontwikkelen van arrangementen voorr extra ondersteuning en monitort deze systematisch sinds 2012.
 • Na het onderzoek kun je onderbouwd verder met het ontwikkelen van je onderwijszorgarrangement en heb je zicht op wat werkt.
Simone bij de boekpresentatie van WNPO?!

Over mij

Sinds 1998 help ik scholen met het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen voor kinderen die meer nodig hebben dan basisondersteuning. Dat betekent inmiddels dat ik al bijna 25 jaar expertise ontwikkel in deze niche van het onderwijs.

Na al die jaren is het nog steeds mijn missie om de kracht van onderwijszorgarrangementen aan te tonen door scholen te helpen bij duurzame ontwikkeling van de extra ondersteuning binnen hun organisatie.

Naast mijn onderwijsmissie ben ik dol op schrijven, (boeken, bloggen, artikelen, journaling, recepten) en koken. Thuis-tijd voor mezelf en mijn gezin zorgt voor de beste versie van Simone☀️.

Wat anderen over mij zeggen

Op zoek naar de kracht van je arrangement?

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de opbrengsten van je onderwijszorgarrangement?
 • Wil je als intern begeleider of zorgcoördinator meer overzicht over een onderwijszorgarrangement?
 • Je schoolorganisatie biedt extra ondersteuning, maar hoe profiteren de leerlingen daarvan?
 • Uit welke extra ondersteuning bestaat het onderwijszorgarrangement precies?
 • Draagt het onderwijszorgarrangement bij aan de deskundigheidsbevordering van je schoolteam?
 • Voelt het onderwijszorgarrangement meer als ballast dan als een kans?
 • Hoe krijg je overzicht over de kwaliteit van je onderwijszorgarrangement?
 • Wat vertel je de Onderwijsinspectie over de kracht van je onderwijszorgarrangement voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Het maatwerk van deze TOP-monitor hangt samen met de onderzoeksvraag en de gewenste investering.
Wat voor jouw schoolorganisatie de meest relevante vorm is, wordt besproken en afgestemd in een eerste, oriënterend gesprek. In dit gesprek komt ook aan bod welke opbrengsten onderzocht moeten worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om naast de inhoudelijke, kritische succesfactoren van een onderwijszorgarrangement, ook kengetallen mee te nemen  in het onderzoek.

Als doel en afspraken helder zijn wordt gestart met het op maat maken van een enquête. Vervolgens wordt deze afgenomen bij relevante, representatieve teamleden. Het afnemen van de enquête kan op locatie worden afgenomen, eventueel in combinatie met een studiedag(deel) voor het team.

Op basis van de opbrengsten van de enquête wordt een actieplan opgesteld. Kansen en actiepunten voor het arrangement worden in een overzicht gepresenteerd.
Afhankelijk van de insteek van het onderzoek kan ervoor worden gekozen om het actieplan op locatie te presenteren tijdens een studiemoment met het team.

 

Met een BASIS monitor laat je een arrangement (online) scannen.

Een TOP monitor gaat veel dieper in op de staat van de kritische succesfactoren in het fundament van het onderwijszorgarrangement.

Er is een uitgebreidere onderzoeksrapportage en het geeft de mogelijkheid om daarover in gesprek te gaan met het team.

Ja, dat kan.

Als na het scannen behoefte is aan een dieper gaande analyse, dan kijken we samen naar welke aanpassingen in het onderzoek nodig zijn.

Het monitoronderzoek richt zich op het in kart brengen van de opbrengsten van een onderwijszorgrrangement. Wat dat zijn wordt verschillend gedefinieerd door schoolorganisaties. In eerste plaats gaan we dus de gewenste opbrengsten definiëren, zodat we weten welke informatie het monitoronderzoek moet opleveren. In grote lijnen verzamelen we twee soorten informatie:

 • Kwantitatieve gegevens, in de vorm van kengetallen
 • Inhoudelijke gegevens, in de vorm van een analyse van de kritische succesfactoren in de vier pijlers die het fundament van het arrangement vormen.

In eerste plaats de directeur of het management (als opdrachtgever en stakeholder). Meestal worden de eerste gesprekken gevoerd met de directie, maar het is voor de invulling van het inhoudelijk kader van grote waarde als de intern begeleider of zorg coördinator aanhaakt. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor leerlingenzorg en passend onderwijs werken doorgaans actief mee bij de uitvoering van het onderzoek.

Deze samenwerking helpt om het onderzoek optimaal toe te spitsen op de praktijksituatie.

Het werken aan onderwijsarrangementen kan voor een deel heel goed online gebeuren.

Denk hiervoor aan de volgende activiteiten:

 • Afstemmingsoverleg
 • Afnemen enquête
 • Terugkoppeling resultaten

Op locatie zijn andere werkvormen mogelijk, zoals het combineren van monitoronderzoek met een studiedag of workshop over het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement.

Omdat de TOP monitor helemaal op maat gemaakt wordt, zijn ook gemende werkvormen mogelijk met bijvoorbeeld een deel online en een deel op locatie. Dit is afhankelijk van wat voor jouw schoolorganisatie relevant is en welke duurzame investering gedaan kan worden.

Dat er aan de hand van het gemaakte actieplan gewerkt gaat worden aan de ontwikkelpunten voor het arrangement.

Natuurlijk kan ik ook meekijken en -werken aan het vervolg van de ontwikkeling.

Het is zelfs mogelijk om na verloop van tijd een herhalingsonderzoek te doen. Hiervoor wordt voortgeborduurd op de vorige monitor.