Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Algemene Voorwaarden CASA SIBA

J.H.C. Kuiters en S.G. Sarphatie h.o.d.n. CASA SIBA zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80590365 en is gevestigd te Steenwijk

Artikel 1
Begrippen
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door CASA SIBA.
3. Diensten: interieurstyling alsmede interieur-, en vastgoedfotografie en aanverwante diensten.
4. Dienstverlener: CASA SIBA biedt Diensten aan Opdrachtgever aan hierna ook: CASA SIBA.
5. Fotografie: indien en voor zover over fotografie wordt gesproken, wordt hier tevens videografie onder verstaan, alsmede aanverwante werkzaamheden.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke-of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die CASA SIBA heeft aangesteld, projecten aan CASA SIBA heeft verleend voor Diensten die door CASA SIBA worden uitgevoerd, of waaraan CASA SIBA een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en CASA SIBA, alsmede voorstellen van CASA SIBA voor Diensten die door CASA SIBA aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door CASA SIBA waarmee deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CASA SIBA, elke Overeenkomst tussen CASA SIBA en Opdrachtgever en op elke dienst die door CASA SIBA wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze Algemene Voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CASA SIBA aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene Voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met CASA SIBA is overeengekomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door CASA SIBA gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. CASA SIBA is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft CASA SIBA het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor CASA SIBA gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van CASA SIBA zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van CASA SIBA heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan CASA SIBA te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. CASA SIBA is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met CASA SIBA wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan CASA SIBA wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met CASA SIBA is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die CASA SIBA van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als CASA SIBA kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings-en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover CASA SIBA ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan CASA SIBA tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van CASA SIBA is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als CASA SIBA kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is CASA SIBA nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. Annulering van een reeds bevestigde afspraak kan in overleg tot 48 uur voor de aanvangsdatum kosteloos geschieden. Indien de annulering binnen 48 uur voor de aanvangsdatum plaatsvindt, dient Opdrachtgever de reeds door CASA SIBA gemaakte kosten te vergoeden. Dit laat het recht van CASA SIBA onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening
1. CASA SIBA zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. CASA SIBA staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan CASA SIBA de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door CASA SIBA aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. CASA SIBA heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is CASA SIBA niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor CASA SIBA, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. CASA SIBA is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt CASA SIBA Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan slechts de door CASA SIBA goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbewerkte foto’s.
8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is CASA SIBA aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door CASA SIBA of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft CASA SIBA recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever dient CASA SIBA schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
10. Het creëren van fotografische werken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod zoals CASA SIBA die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die CASA SIBA hanteert. CASA SIBA heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door CASA SIBA verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat CASA SIBA niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. CASA SIBA is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is CASA SIBA verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door CASA SIBA voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. CASA SIBA kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is CASA SIBA gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan CASA SIBA.

Artikel 8 Adviezen
1. CASA SIBA kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal CASA SIBA de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door CASA SIBA verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van CASA SIBA verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien CASA SIBA wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door CASA SIBA gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van CASA SIBA kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal CASA SIBA schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 (Op)Levering
1. De (op)leveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum. CASA SIBA zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering en/of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is CASA SIBA gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed-of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed-of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
3. CASA SIBA spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
4. CASA SIBA heeft het recht om alle door haar opgeleverde werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. CASA SIBA is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van CASA SIBA, CASA SIBA een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. CASA SIBA voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De daadwerkelijke kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door CASA SIBA opgestelde urenregistratie (nacalculatie) tenzij anders overeengekomen.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door CASA SIBA ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. CASA SIBA is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient de verschuldigde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van CASA SIBA.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal CASA SIBA zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien CASA SIBA meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. CASA SIBA gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal CASA SIBA de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van CASA SIBA verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever CASA SIBA tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien CASA SIBA op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. CASA SIBA heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor CASA SIBA gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. CASA SIBA is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. CASA SIBA is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om CASA SIBA te vergoeden voor elk financieel verlies dat CASA SIBA lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht
1. CASA SIBA is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van CASA SIBA wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van CASA SIBA, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan CASA SIBA zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk-en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van CASA SIBA of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van CASA SIBA buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. CASA SIBA is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van CASA SIBA alleen geacht te bestaan indien CASA SIBA dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van CASA SIBA, is CASA SIBA uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever CASA SIBA binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en CASA SIBA deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat CASA SIBA in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door CASA SIBA leidt tot aansprakelijkheid van CASA SIBA, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens CASA SIBA. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van CASA SIBA per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
4. CASA SIBA sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. CASA SIBA is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart CASA SIBA voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door CASA SIBA geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van CASA SIBA.
6. Enige door CASA SIBA opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van CASA SIBA.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van CASA SIBA is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van CASA SIBA opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van CASA SIBA. CASA SIBA is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is CASA SIBA nimmer aansprakelijk voor het handelen en de adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in CASA SIBA haar eigen advies.
9. CASA SIBA staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens CASA SIBA verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van CASA SIBA vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CASA SIBA binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van CASA SIBA.

Artikel 17 Geheimhouding
1. CASA SIBA en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan CASA SIBA bekend gemaakt is en/of op andere wijze door CASA SIBA is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door CASA SIBA opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht CASA SIBA steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien CASA SIBA op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en CASA SIBA zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is CASA SIBA niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door CASA SIBA aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van CASA SIBA vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal CASA SIBA vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van CASA SIBA is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen CASA SIBA en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van CASA SIBA waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij CASA SIBA en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat een of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van CASA SIBA worden overgedragen aan Opdrachtgever, is CASA SIBA gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van CASA SIBA rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CASA SIBA. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door CASA SIBA opgeleverde zaken, dient CASA SIBA expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van CASA SIBA rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Het is CASA SIBA toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen, beelden en andere resultaten van haar werk. Indien CASA SIBA door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6. CASA SIBA heeft het recht om een volledige opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame-en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken.
7. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemenindien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan CASA SIBA verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan CASA SIBA zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart CASA SIBA van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart CASA SIBA voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart CASA SIBA voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan CASA SIBA verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van CASA SIBA of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via de website of per mail via contact@casasiba.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CASA SIBA de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. CASA SIBA zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen CASA SIBA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. CASA SIBA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen CASA SIBA en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 december 2020.