Algemene Voorwaarden Consultaal / Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Artikel 1 Algemeen
1. Tenzij anders aangegeven gelden de volgende definities:

– Opdrachtnemer: Consultaal respectievelijk Sarphatie Onderwijs & Onderzoek (dit is een onderdeel van Consultaal), verder ook te noemen wij, we, ons of onze.

– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Sarphatie Onderwijs & Onderzoek een overeenkomst heeft gesloten, verder ook te noemen u.
– Opdracht: de samen in onderling overleg te bepalen werkzaamheden die door ons verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
2. Onze algemene voorwaarden (verder te noemen voorwaarden) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten met en voor u, respectievelijk de rechtsopvolgers van partijen. Voorwaarden van u gelden enkel wanneer we deze schriftelijk hebben aanvaard.
3. Onze voorwaarden gelden ook voor alle rechtsbetrekkingen met u, voor de uitvoering waarvan derden moeten worden betrokken.
4. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het verder hier bepaalde van toepassing. We komen dan samen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeen, waarbij we zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.
5. Als we niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat we het recht verliezen om naleving te verlangen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan u verstrekte versie van de voorwaarden.
6. Voor particulieren (consumenten) gelden deze voorwaarden alleen voor zover deze niet ten nadele van hen afwijken van dwingend consumentenrecht (zoals door de Wet Incassokosten).

Artikel 2 Offertes
1. Onze offertes zijn gebaseerd op door u verstrekte informatie. U staat ervoor in dat u naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst verstrekt.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wij zijn alleen aan een offerte gebonden als u deze schriftelijk binnen 30 dagen bevestigt, tenzij anders aangegeven.
3. Geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Als uw aanvaarding afwijkt van de offerte zijn we daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij we anders aangeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het uitvoeren van een deel van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor de toekomst.
6. Wij kunnen niet aan offertes worden gehouden als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst en het betrekken van derden daarbij
1. U verstrekt ons tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Als deze niet tijdig zijn verstrekt, mogen we werkzaamheden opschorten en/of de hieruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat u de gegevens aanlevert.
2. Wij voeren onze werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. We verplichten ons tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mogen we (delen van) het werk door derden laten uitvoeren. Dit doen we in overleg met u.
4. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met u zijn aangegaan.
5. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen we het uitgevoerde deel (bijvoorbeeld per maand) factureren en de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de desbetreffende factuur hebt betaald.
6. Als door u of ons ingeschakelde derden in het kader van overeenkomst werkzaamheden worden verricht op (een door u aangewezen of) uw locatie, draagt u kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of u en wij aantoonbaar anders overeenkomen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst, meerwerk
1.U aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, als we samen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Als door uw toedoen tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering, zullen we in overleg met u de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Als dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende overeenkomst aan u in rekening worden gebracht.
2. In afwijking van lid 1 zullen we geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan ons kunnen worden toegerekend.
3. Zonder in gebreke te komen, kunnen we een wijzigingsverzoek weigeren, als dit in kwalitatief/kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Opdrachten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of we samen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Zijn we voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient u ons dus schriftelijk in gebreke te stellen, met inachtneming van een redelijke termijn voor ons om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 6 online aanbod
1. Online verkoop van (bijvoorbeeld) boeken. Voor consumenten geldt het herroepingsrecht (bedenktijd) gedurende 14 dagen na bezorging.

 1. Online trainingen (online dienstenaanbod). Voor consumenten geldt het herroepingsrecht (bedenktijd) gedurende 14 dagen na bestelling, maar niet meer wanneer de dienst reeds wordt afgenomen.
 2. Voor alle afnemers van trainingen bestaande uit modules geldt: Voldoet de training niet aan uw verwachting en ziet u na module 1 geen toepassingsmogelijkheden, dan stoppen we de training en krijgt u naar rato het bedrag voor de overige modules terug.

Artikel 7 Opzegging / annuleren (inzake niet online-aanbod)
1. Opdrachten kunnen niet worden geannuleerd of opgezegd door de zakelijke opdrachtgever. Indien dat toch gebeurt, bent u gehouden alsnog het volledige honorarium te betalen tenzij we daar in de opdrachtovereenkomst andere afspraken over gemaakt hebben.
2. Eenmaal ingeplande opdrachten kunnen tot 14 dagen voorafgaande aan de ingeplande datum éénmalig kosteloos worden verzet op uw verzoek. Daarna kan dit alleen met onze uitdrukkelijke toestemming en op voorwaarde van een nadere te bepalen vergoeding.

Artikel 8 Tarieven
1. Als u en wij niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt ons tarief vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

 1. In ons tarief is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd, reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met u.
 2. Bedragen zijn exclusief btw.
  4. Wij mogen een voorschot verlangen.
 3. We mogen -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief alsmede ons uurtarief verhogen met minimaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 4. We mogen ook in geval van prijsstijgingen buiten de inflatie om de prijzen verhogen. U mag de overeenkomst ontbinden als de verhoging jaarlijks meer dan 5% bedraagt. U mag niet ontbinden als de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of plicht uit de (veranderde) wet.
  7. Wij zullen u een voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. We vermelden daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
  8. Als u de door ons kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wil aanvaarden, mag u tot binnen twee weken na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk opzeggen, dan wel annuleren tegen de door ons genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij we samen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. U mag door u te betalen declaraties ook niet verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
2. Na de vervaldatum bent u in gebreke en mogen wij de wettelijke rente berekenen. De wettelijke rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in gebreke bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens verzuim van u bedragen elke keer €50,00 die ten laste van u komen.

 1. Als betaling langer dan 1 maand na factuurdatum achterwege blijft, mogen we de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van u zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar.
  5. Wij mogen door u gedane betalingen laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. We kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 2. Als u uw verplichtingen niet nakomt, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van u, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 10 Afronding overeenkomst

Een overeenkomst is in financiële zin afgerond als u de eindafrekening hebt goedgekeurd. Als u niet binnen 30 dagen op de eindafrekening termijn reageert, wordt deze geacht goedgekeurd te zijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ons geleverde zaken en diensten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven ons eigendom tot u alle verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten hebt nagekomen.
2. U mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht om ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. U bent verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 1. Door ons geleverde zaken, die krachtens het in lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval wij in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft u reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ons of door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet u binnen twee weken na factuurdatum, maar uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan ons melden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat we in staat zijn adequaat te reageren.
2. Als een klacht gegrond is, zullen we de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor u reeds aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient u schriftelijk kenbaar te maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zijn wij slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in deze voorwaarden bepaalde.

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en door ons bij de uitvoering betrokken derden, 1 jaar. 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Wij mogen de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, als:

– u uw verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat u slechts of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– u bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van u, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor niet langer vrijelijk over zijn vermogen kunt beschikken, mogen we de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk ontbinden, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze vorderingen op u zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

 1. Ook mogen we de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar. Als we de nakoming van onze verplichtingen opschorten, behouden we onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  5. We behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Voor door ons aanvaarde overeenkomsten geldt een inspanningsverplichting. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. We zijn uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van overeenkomsten.
2. We zijn niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met u, ingeschakelde derden. We zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Als we aansprakelijk zijn, is dat alleen voor directe schade. En dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
4. In afwijking van het hierboven bepaalde, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde bedrag.
5. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, grove nalatigheid of grove roekeloosheid van ons.
6. U kunt een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als deze binnen drie maanden na afronding van de overeenkomst door u schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 15 Vrijwaringen en risico overgang
1. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door u verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Mocht u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan mogen we, zonder ingebrekestelling, zelf daartoe overgaan. Alle kosten (waaronder juridische bijstand) en schade voor ons en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van u.               
2. Als u ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op u over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk aan u worden geleverd en daarmee in de macht van u of van een door u aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij/u geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor wij/u niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Partijen mogen zich ook op overmacht beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij hun verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden zijn zowel u als wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels deels onze verplichtingen zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, mogen we het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel apart declareren. U dient deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding, cookies, gebruiksvoorwaarden website, persoonsgegevens en privacy
1. Zowel u als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die we in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, we verplicht zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en we ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn we niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, bijvoorbeeld op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Voor diverse doelen zullen we meer of minder bepaalde persoons-/contactgegevens van u nodig hebben. We hebben zulke gegevens nodig om bijvoorbeeld een offerte uit te brengen, diensten te leveren, uw vragen te beantwoorden, informatie of producten te bezorgen. Uw gegevens verwerken, gebruiken en slaan we op overeenkomstig de wet. We zullen deze nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. U mag altijd de gegevens die wij van u hebben inzien en zo nodig corrigeren.
4. Voor het overige verwijzen we naar de privacyverklaring, cookieverklaring en gebruiksvoorwaarden voor de website, die te vinden zijn op onze website.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het verder in deze voorwaarden en het online en in onze uitgaven bepaalde behouden we ons alle rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectueelrechtelijke wet- en regelgeving.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ons voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven ons eigendom. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ons.
3. Alle door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. mag u enkel ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie gebruiken en vermenigvuldigen. Alle deze stukken mag u niet zonder onze voorafgaande toestemming openbaar maken, of ter kennis van derden brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken aantoonbaar anders voortvloeit.
4. We mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Overig

Gedurende en tot 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst, mag u niet professionals die namens of vanuit ons bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aanbieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend euro.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen        
1. Op alle rechtsbetrekkingen met u is alleen Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of deels in het buitenland uitvoering wordt gegeven of u daar zetelt of woont. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Forumkeuze: geschillen zullen – eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de rechter van de sector kanton, in ons arrondissement. Daarbij komen u en wij uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering).
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling op te lossen.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 2 januari 2023.